Knihovní řád

Městské knihovny ve Větřní

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny ve Větřní, schválenou 15. schůzi Rady města Větřní ze dne 24. 4. 2017 a podle §4, odst. 6 knihovního zákona č. 257/2001 Sb., vydávám tento knihovní řád:

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Poslání knihovny

 1. Městská knihovna ve Větřní je knihovnou základní, je součástí systému knihoven vykonávající informační, kulturní a vzdělávací činnosti.
 2. Posláním Městské knihovny ve Větřní je veškerou svou činností, systematickým budováním knihovního fondu a jeho aktivním využíváním a další knihovnickou a informační činností přispívat k sebevzdělávání a výchově občanů, ke zvyšování jejich kulturní úrovně i odborné kvalifikace.
 3. Knihovna je organizační složkou města. Knihovnu zřizuje město Větřní. Knihovna spravuje majetek města, je proto povinností každého uživatele chránit a nepoškozovat její knihovní fondy a zařízení.

Čl. 2 Služby knihovny

 1. Městská knihovna ve Větřní poskytuje čtenářům výpůjční, bibliograficko-informační služby a veškeré informační služby pro širokou veřejnost.
 2. Městská knihovna ve Větřní poskytuje základní služby bezplatně. Za reprografické práce a některé zvláštní služby účtuje knihovna poplatky uvedené v příloze. Reprografické práce se zhotovují jen z materiálů knihovny a jí vypůjčených a to jen pro vlastní potřebu čtenáře v souladu s ustanovením autorského práva.
 3. Knihovna může ve výjimečných případech své služby po nezbytně nutnou dobu neposkytovat vůbec nebo poskytovat jen v omezeném rozsahu, pokud jí v plném poskytování služby brání skutečnost, kterou knihovna nemohla překonat ani odstranit. Dotčeným osobám nemožnost využívání služeb knihovny nezakládá právo na náhradu škody, zadostiučinění nebo jiné podobné právo.

Čl. 3 Povinnosti čtenářů

 1. Čtenáři jsou povinni řídit se knihovním řádem a zachovávat směrnice a pokyny pracovníka knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 3. V meziknihovním výpůjčním styku (MVS) odpovídá za plnění povinností čtenářů knihovna, jež pro svého čtenáře o výpůjčku požádala. Je povinna dodržovat platná zákonná ustanovení o MVS a směrnice a pokyny knihovny o půjčených fondech. Knihovna nebo instituce, jež pro svého čtenáře o výpůjčku požádala, má povinnost nahradit Městské knihovně ve Větřní způsobenou škodu.

Čl. 4 Podmínky přijetí za čtenáře

 1. Čtenářem Městské knihovny ve Větřní se může stát:
  • občan ČR bez věkového omezení, který má bydliště, pracoviště nebo školu ve Větřní nebo může knihovnu pravidelně navštěvovat,
  • příslušník jiného státu, který má povolení k dlouhodobému pobytu v ČR.
  • veřejná instituce
 2. Čtenářem se stává občan zaregistrováním a vydáním čtenářského průkazu. Děti do 15 let se stanou registrovanými uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce na přihlášce registrovaného uživatele.
 3. Podepsáním čtenářské přihlášky do Městské knihovny ve Větřní se čtenář zavazuje, že bude plnit ustanovení knihovního řádu.

Čl. 5 Čtenářské průkazy

 1. Čtenářský průkaz se vystavuje:
  • občanům ČR po vyplnění přihlášky a předložení platného občanského průkazu.
  • příslušníkům jiných států po vyplnění přihlášky, předložení cestovního pasu, povolení k pobytu v ČR.
 2. Čtenářský průkaz je doklad čtenáře pro styk s Městskou knihovnou ve Větřní. Vystavuje se na běžný rok a jeho platnost je třeba obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný a čtenář ručí za každé jeho zneužití. Případnou ztrátu průkazu je čtenář povinen knihovně ohlásit. Při ztrátě průkazu platí čtenář stanovený manipulační poplatek za vystavení nového čtenářského průkazu.
 3. Čtenář je povinen nahlásit knihovně co nejdříve změnu jména, bydliště, ukončení studia.
 4. Na požádání je čtenář povinen prokázat se občanským průkazem.
Osobní údaje registrovaných uživatelů knihovna zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou č. 2.

Čl. 6 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel musí ovládat základy práce s PC
 2. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje. Uživateli je zakázáno instalovat jakékoli další programové vybavení či zasahovat do hardwarového či softwarového vybavení.
 3. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 4. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.
 5. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených zanesenými počítačovými viry.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat - viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění (dále jen "autorský zákon") včetně souvisejících předpisů.
 7. Uživatel je povinen dbát pokynů pracovníka knihovny.
 8. Užívání internetu je pro registrované uživatele zdarma. Každý registrovaný uživatel má právo s internetem pracovat z kapacitních důvodů maximálně 60 minut. Přístup k internetu knihovna umožňuje i neregistrovaným uživatelům a je mu účtována 1,- Kč za 1 minutu. Při obsazení všech PC je uživatel povinen na pokyn pracovníka knihovny z provozních důvodů uvolnit místo dalšímu zájemci.
 9. Pracovník knihovny má právo zamezit uživateli přístup k aplikacím, které jsou v rozporu s posláním knihovny (propagace fašismu, rasismu, násilí, pornografie apod.).
 10. Knihovna nenese zodpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak, obsahují - li viry. Dále knihovna nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou touto činností třetím osobám.
 11. V případě poškození zařízení je uživatel povinen vzniklou škodu uhradit.
 12. Použití tiskárny je dovoleno pouze se souhlasem příslušného pracovníka knihovny. Tištěný výstup hradí uživatel dle platného ceníku (příloha č. 1).
 13. Při používání počítače je zakázáno nevhodným chováním rušit ostatní uživatele.
 14. V případě porušení některého z výše uvedených ustanovení knihovního řádu může být uživateli pracovníkem knihovny ukončen přístup k internetu či práci na PC.

II. Výpůjční řád

Čl. 7 Postupy při půjčování

 1. Čtenářům se půjčuje literatura po předložení čtenářského průkazu.
 2. O zapůjčení dokumentu z fondu knihovny rozhoduje knihovna. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny a s požadavky ochrany knihovních fondů.
 3. Mimo knihovnu se nepůjčují
  • dokumenty, jimž by mohlo hrozit nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
  • dokumenty potřebné k dennímu provozu knihovny (příruční knihovna, která zahrnuje encyklopedie, slovníky apod.),
  • dokumenty zapůjčené prostřednictvím MVS, příp. MMVS s požadavkem pouze prezenčního studia.
 4. Při půjčování některých dokumentů mimo knihovnu, může požádat knihovna o peněžitou zálohu (kauci), jejíž výši určí knihovnice. Po řádném vrácení dokumentu bude tato záloha čtenáři vrácena.

Čl. 8 Postupy při půjčování

 1. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit čtenáři žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 2. Čtenář si může dokument vyhledat sám ve volném výběru nebo může požádat o pomoc knihovníka. Při výběru dokumentů může čtenář využívat elektronický katalog, který mu umožní orientovat se v knihovním fondu.
 3. Dokument, který je půjčen jinému čtenáři, je možno pro dalšího žadatele rezervovat. Adresu dosavadního držitele výpůjčky knihovna nesděluje. Jakmile je dokument vrácen, je žadateli k dispozici. Žádá-li o týž dokument více čtenářů, stanoví se pořadí podle časového záznamu rezervace.
 4. Prezenčních služeb mohou využívat návštěvníci, aniž by se registrovali.

Čl. 9 Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůty se určují podle druhů půjčovaných děl. Výpůjční lhůta pro půjčování knih mimo knihovnu je jeden měsíc. Výpůjční doba periodik je 14 dní.
 2. Knihovna může stanovit i kratší výpůjční lhůtu, případně vyžadovat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 3. Výpůjční lhůta může být prodloužena, nežádá-li o dokument další čtenář. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.

Čl. 10 Vracení půjčeného dokumentu

 1. Čtenář nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj do té doby, dokud má knihovna záznam, že dokument převzal.
 2. Čtenář je povinen vrátit půjčený dokument v takovém stavu v jakém ho převzal. Při výpůjčce si ho má prohlédnout a všechny závady ihned hlásit. Pokud tak neučiní, nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady a je povinný knihovně uhradit náklady na opravu dokumentu jako při ztrátě.
 3. Jestliže dokument půjčený mimo knihovnu nevrátí čtenář ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení, a to bez ohledu na to, bylo-li vrácení dokumentu upomínáno nebo ne.
 4. Jestliže čtenář na výzvu nebo upomínku knihovny zapůjčený dokument nevrátí, bude městský úřad vrácení vymáhat právní cestou a čtenáři bude naúčtován manipulační poplatek jako náhrada za náklady spojené s přípravou vymáhání (viz příloha č. 1).

Čl. 11 Ztráty a náhrady

 1. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
 2. V případě ztráty, zničení nebo poškození knihy nebo periodika rozhoduje o způsobu náhrady knihovník. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu (případně zaplacení ceny kopie pořízené v knihovně a zaplacení vazby kopie). Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání nebo finanční náhradu. Při stanovení finanční náhrady se vychází z ceny, kterou měl dokument v době ztráty nebo poškození.
 3. Čtenář je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Čl. 12 Meziknihovní výpůjční služba

 1. Jestliže dokument, který čtenář požaduje, není ve fondu Městské knihovny ve Větřní, zprostředkuje knihovník na požádání čtenáře výpůjčku dokumentu meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle platných právních ustanovení o MVS.

Čl. 13 Obecná ustanovení o půjčování

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení o půjčování věcí podle občanského zákoníku.

III. Bibliograficko informační služby

Čl. 14 Ústní a písemné informace

 1. Knihovna poskytuje čtenářům ústní a písemné informace o domácí i zahraniční literatuře ze všech vědních oborů i metodickou pomoc při vyhledávání potřebné literatury.

Čl. 15 Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Jde o placené služby, které knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c). Výše těchto poplatků je stanovena knihovním řádem a uvedena v příloze Poplatky a náhrady KŘ. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením autorského zákona.
 2. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

IV. Závěrečná ustanovení

Čl. 16 Výjimky z knihovního řádu

 1. Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí Městské knihovny ve Větřní.

Čl. 17 Rozsah knihovního řádu. Vydávání a změny knihovního řádu

 1. Nedílnou součástí knihovního řádu je příloha Poplatky a náhrady a Poučení o ochraně osobních údajů.
 2. Knihovní řád vydává vedoucí Městské knihovny ve Větřní.
 3. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018 a je vydán na dobu neurčitou
 4. Ruší se knihovní řád ze dne 25. 10. 2002 včetně pozdějších dodatků.

Ve Větřní, dne 23. 5. 2018
Mgr. Marie Kalistová
vedoucí Městské knihovny ve Větřní

Přílohy:

 1. Poplatky a náhrady
 2. Poučení o ochraně osobních údajů
 
© 2024 Městská knihovna ve Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz
Poučení o ochraně osobních údajů (GDPR)